Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age
ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Wijnoldt Lijeuwesz.

Name:Wijnoldt Lijeuwesz.
Gender:male
Born:
Died:
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupation(s):

Occupational address(es):

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
No attributes defined

Relations

Relation Modifier Date startDate end
No relations defined

References

Secondary sources

  1. Van der Meer, P.L.G., 'Registers fan de Personele Ymposysje út 1578', in: Van der Meer, P.L.G., Mol, J.A. & Nieuwland, P. (eds.) Administrative en fiskale boarnen oangeande Fryslân yn de ier-moderne tiid, Ljouwert: Fryske Akademy (1993)

Metadata

Last update: